Skip links

Sürdürülebilir Tedarik Zinciri ve Etik Davranışlar Politikası

MESAN Alüminyum olarak tüm paydaşlarımız ile güvene dayalı ilişkiler kurmayı önemsiyor, sorumlu ve sürdürülebilir tedarik zinciri yaklaşımımızı yaygınlaştırmayı hedefliyoruz. Sürdürülebilir bir değer yaratmak için çevresel, sosyal ve etik değerleri gözeten, toplumun gelişimine önem veren bir yaklaşım sergilerken aynı zamanda tüm tedarikçilerimiz ve paydaşlarımızın da benzer davranışı benimsemeleri için çaba gösteriyoruz. Bu kapsamda tüm tedarikçilerimiz ve iş ortaklarımız;

 • Çalışanlarına faaliyet gösterilen bölgedeki kanun zorunluluklara ve çalışma şartlarına uygun haklar sağlamakla yükümlüdür.
 • Çalışanlarına hiçbir türde (Din, dil, ırk, renk, cinsiyet, cinsel yönelim, yaş, vb.) ayrımcılık yapamaz. Çalışanları tarafından bu türde davranışlar sergilenmesini de hoş göremez; gerekli önlemleri almakla yükümlüdür.
 • Çalışanların iş yerinde ve/veya iş sebebiyle bulundukları herhangi bir yerde; fiziksel, cinsel, psikolojik ve/veya duygusal taciz yoluyla herhangi bir şekilde dokunulmazlıklarının ihlal edilmesi, hukuka ve etik kurallara aykırı olup, tedarikçi bu duruma kesinlikle tolerans gösteremez.
 • Zorla veya zorunlu çalıştırmanın hiçbir türünü uygulayamaz, istihdam kararları serbest seçim esasına dayalı olmak zorundadır.
 • Çocuk işçi çalıştıramaz, yasalar ve mevzuatla belirlenmiş en düşük çalışma yaşı kısıtlamalarına kapsayan Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO) ve Birleşmiş Milletler (“BM”) Sözleşmeleri başta olmak üzere tüm geçerli ulusal ve uluslararası standartlara uymak zorundadır.
 • İş sağlığı ve güvenliği bakımından tüm önlemleri alır. Çalışanlarına bu kapsamda gerekli her türlü eğitim, donanım ve ekipmanı temin eder. Sağlık ve güvenlik risklerinin yönetilmesi, iş kazası ve meslek hastalıklarının önlenmesi için gerekli olanakları sağlar.
 • Faaliyetlerini çevresel anlamda geçerli olan tüm yerel kanunlara ve uluslararası düzenlemelere uygun olarak sürdürmek zorundadır. Yaptığı işlerin ve aldığı kararların çevreye etkilerini değerlendirir; doğal kaynakların korunması, atıkların azaltılması, temiz enerji kullanımı, geri dönüşüm ve kirlilik kontrolü için gerekli önlemleri alır.
 • Rüşvet veremez, alamaz ve yolsuzluk yapamaz. Rüşvet ve yolsuzlukla mücadele amacıyla gerekli önlemleri alır. Ulusal ve uluslararası tüm geçerli yolsuzlukla mücadele kanunlarına uymak zorundadır.
 • Çıkar çatışmasından ve üçüncü kişiler tarafından çıkar çatışması olarak algılanabilecek her türlü faaliyetten kaçınır. Olası bir çıkar çatışması halinde ilgili tüm tarafları bilgilendirir.
 • Ticari gelenek ve promosyon niteliğindeki malzemeler dışında, bir usulsüzlüğün varlığı izlenimi yaratan, bağımlılık ilişkisine neden olabilecek ya da öyle algılanabilecek, tedarikçi tarafından gönderilen herhangi bir hediye kabul edilmez.
 • Herhangi bir etik ya da kanun dışı konunun gündeme gelmesi durumunda, bunları raporlamakla yükümlüdür.
 • Tüm tedarik zinciri ağındaki malzeme, bilgi, teknoloji, para, metot, iş gücü ve diğer tüm kaynakları etkin ve entegre şekilde yönetir.
 • Süreçlerini yalın, katma değerli ve yenilikçi metotlarla tasarlayıp performans hedeflerini gerçekleştirir ve sürekli iyileştirir.

 

 • Paydaşlar, kullanabilecekleri birçok şikâyet kanalına sahiptir ve şikâyetleri araştırmak için prosedürler geliştirilmiştir.
 • Tüm işlemlerine ilişkin, gerçeği doğru, dürüst ve zamanında yansıtacak şekilde kayıt tutar. Kayıtlarında tahrifat yapmaz, gerçekleştirdiği işlemleri gizlemez. Kayıtlarını yasal gereklilikler doğrultusunda saklar.
 • Ticari sır, know-how ve finansal veriler dâhil, MESAN Alüminyum A.Ş’ye ait ve erişimleri olan tüm gizli bilgileri korumakla yükümlüdür.
 • Faaliyetlerinde “çatışma minerallerini” kullanmamakla birlikte yasadışı çatışmaları destekleyen, insan haklarını ihlal eden ve finansman desteği veren her türlü eylemden kaçınır.

İş zihniyetimiz, yalnızca standartlarımızı ve spesifikasyonlarımızı tutarlı bir şekilde karşılama yeteneğine sahip ve kurumsal değerlerimiz ile uyumlu tedarikçilerle çalışmamızı gerektirir. Tedarikçilerimizden sadece kurallara uymalarını değil, aynı zamanda beklentilerin üzerine çıkmak için makul çabayı göstermelerini ve ticari faaliyetleri boyunca sürekli iyileştirmeyi teşvik etmelerini bekleriz. Kurallar, bu gereksinimleri kendi tedarik zincirlerine aktarması beklenen tüm sözleşmeli tedarikçilerimiz, iş ortaklarımız ve MESAN için geçerlidir. Bu konuda tüm paydaşlarımızla iş birliği içinde olacağımızı taahhüt ederiz.

🍪 Web sitemizde deneyiminizi iyileştirmek için çerezler kullanılmaktadır.