Skip links

Kişisel Veriler İle İlgili Aydınlatma Metni

6698 SAYILI KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU KAPSAMINDA
AYDINLATMA METNİ

Aydınlatma Metni’nde, kişisel verilerinizin, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVK Kanunu”) ve ilgili mevzuata uygun olarak, VERİ SORUMLUSU sıfatıyla, MESAN METAL ALÜMİNYUM SAN. ve TİC. A. Ş. (“Şirket”) nezdinde Kişisel Verilerin işlenmesine ilişkin bilgilendirmeleri içermektedir. İşbu aydınlatma metni ile; kişisel verilerinizin toplanma yöntemi, işlenme amaçları, hukuki sebepleri, işlenen kişisel verilerinizin kimlere ve hangi amaçlarla aktarılabileceği ve haklarınız konularında sizleri bilgilendirmek amaçlanmıştır.

KVKK kapsamında kişisel veri, kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgiyi (“Kişisel Veri”) ve bunun bir özel türü olan özel nitelikli kişisel veri ise, ırk, etnik köken, siyasi düşünce, felsefi inanç, din, mezhep veya diğer inançlar, kılık ve kıyafet, dernek, vakıf ya da sendika üyeliği, sağlık, cinsel hayat, ceza mahkûmiyeti ve güvenlik tedbirleriyle ilgili verileri ile biyometrik ve genetik verileri (“Özel Nitelikli Kişisel Veri”) ifade eder. Veri Sorumlusu sıfatıyla, sizlerle olan iş ilişkimiz dâhilinde, Kişisel Veriler’inizin; işlenmelerini gerektiren amaç çerçevesinde ve bu amaç ile bağlantılı, sınırlı ve ölçülü şekilde Şirketimize bildirdiğiniz şekliyle kaydedileceğini, depolanacağını, muhafaza edileceğini, gereklilik durumlarında yeniden düzenleneceğini, kanunen işbu Kişisel Veriler’i talep etmeye yetkili olan kurumlar ile paylaşılacağını ve KVK Kanunu kapsamında sayılan sair şekillerde işlenebileceğini bildiririz.

KVK Kanunu                              : 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu,

KVK Kurulu                                : Kişisel Verileri Koruma Kurulu,

Veri Sahibi                                      : Kişisel verisi işlenen gerçek kişiyi,

Kişisel verilerin işlenmesi            : Kişisel verilerin tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla elde edilmesi, kaydedilmesi, depolanması, muhafaza edilmesi, değiştirilmesi, yeniden düzenlenmesi, açıklanması, aktarılması, devralınması, elde edilebilir hâle getirilmesi, sınıflandırılması ya da kullanılmasının engellenmesi gibi veriler üzerinde gerçekleştirilen her türlü işlem.

Şirketimiz ile iş ilişkisi içerisinde bulunan ve aşağıda tanımlanmış kişi gruplarından fiziki veya dijital kanalla temin edilen kişisel verileriniz Şirketimiz tarafından “Veri Sorumlusu” sıfatıyla,

 • Hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun olarak,
 • Paylaştığınız kişisel verilerin doğruluğunu ve en güncel halini koruyarak,
 • Belirli, açık ve hukuka uygun amaçlar için,
 • İşlenecekleri amaçla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü olacak şekilde,
 • İlgili mevzuatta öngörülen veya işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar saklayarak işlenebileceğini ve KVK Kanunu’nda sayılan diğer işlemlere tabi tutulabileceğini bildiririz.

İşbu aydınlatma metninde kişisel veriler ve özel nitelikli kişisel veriler beraber ‘’Kişisel veriler’’ olarak adlandırılabilecektir. Aydınlatma metninde yer alan amaçlar doğrultusunda işlenen kişisel verileriniz işbu metinde yer alan amaçlarla doğru orantılı olarak aktarım gerçekleştirilmektedir.

 1. ŞİRKET TARAFINDAN KİŞİSEL VERİSİ TOPLANAN KİŞİ GRUPLARI, TOPLANAN KİŞİSEL VERİLER, KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENME AMACI, HUKUKİ DAYANAĞI, KİŞİSEL VERİLERİN TOPLANMA YÖNTEMİ VE KİŞİSEL VERİLERİN AKTARIMI YAPILAN KİŞİ GRUPLARI

 

 • KİŞİSEL VERİ SAHİBİ KİŞİ GRUBU: ÇALIŞAN ADAYI

Toplanan Kişisel Veriler: Kimlik Verisi (Adı Soyadı, T. C. K. N., Uyruk, Anne-Baba Adı, Doğum Tarihi, Medeni Hal, Doğum Yeri, Cinsiyet, Pasaport No gibi), İletişim Verisi (Telefon Numarası, Adres Bilgisi, Acil İrtibat Telefonu, Adres Numarası, E-Posta gibi), Fiziksel Mekân Güvenliği Verisi (Çalışan ve Ziyaretçilerin Fiziksel Mekânda Bulundukları Süre İçerisindeki Güvenlik Kamera Kayıtları), Mesleki Deneyim Verisi (Mezuniyet Bilgisi, Yabancı Dil Bilgisi, Kurs ve Seminer Bilgisi, Bilgisayar Kul. Bilgisi, İş Deneyimi, İş Tecrübesi gibi), Görsel ve Kı̇şı̇sel Kayıtlar (vesikalık fotoğraf gibi), Sağlık Bilgileri (Önemli Hastalık Bilgisi, Kullanılan İlaç Bilgisi, Engellilik Durumu, Protez veya Kullanılan Cihaz Bilgisi gibi), Ceza Mahkumiyeti ve Güvenlik Tedbirleri (Adli sicil kaydı, ceza mahkûmiyeti ve güvenlik tedbirlerine ilişkin bilgiler gibi), İmza Verisi (Kişisel veri niteliği taşıyan belgeler üzerinde bulunan ıslak veya elektronik imza, parmak izi, özel işaretler vs.), Diğer (Sürücü Belgesi Sınıfı, SRC Belgesi, Seyahate Engel Durumu, Yetkinlikler, Askerlik Durumu, Referans Bilgisi, Başvurulan Pozisyon, Başvuru Tarihi, Ücret Beklentisi, Vardiyalı Çalışma Uygunluğu, Fazla Mesai Uygunluğu, İkamet Değişikliği Yapabilir mi Bilgisi, Görüşme Bilgileri gibi)

Kişisel Verilerin İşlenme Amacı: Yeni eleman istihdam edilmesi, adayları inceleme ve istihdam edilecek yeni adayın tespit edilmesi, özgeçmişiniz hakkında alınan bilgiler yöneticinin adayı daha iyi tanıyabilmesi ve seçebilmesi, yöneticiyle paylaşılması, özgeçmişinizde yer verdiğiniz referans kişileriyle verilerin teyit edilmesi, pozisyonla ne kadar örtüştüğünüzün doğrulanması ve ileriye dönük teyit için özgeçmiş bilgilerinizin kaydedilmesi, kısa ya da uzun vadede ihtiyaç duymamız ihtimaline karşı sizinle dijital ortam veya fiziki ortamda paylaştığımız bilgilerin kayıt altına alınması ilgili pozisyonda boşluk olması ihtimalinde değerlendirilmesi, iletişim faaliyetlerinin yürütülmesi, yeni eleman istihdam edilmesi, adayları inceleme ve istihdam edilecek yeni adayın tespit edilmesi amaçlarıyla işlenmekte ve aktarılabilmektedir.

Kişisel Verilerin İşlenmesine İlişkin Hukuk Dayanak: Kişisel verileriniz Şirketimiz tarafından farklı kanallarla ve açıklanan hukuki sebeplere dayanılarak fiziki ya da elektronik ortamda; bizzat sizlerden doldurmuş olduğunuz iş başvuru formu üzerinden, cv ya da iş başvurusu yapmanıza imkân tanıyan internet siteleri üzerinden, e-posta kanalıyla, fiziki mekâna girişlerinizde güvenlik kameralarından, iş akdi kapsamında yukarıda sıralanan amaçlar ile toplanmaktadır. KVK Kanunu m. 5/1  ‘’Kişisel veriler ilgili kişinin açık rızası olmaksızın işlenemez.’’ ve m. 6/2 ‘’Özel nitelikli kişisel verilerin, ilgilinin açık rızası olmaksızın işlenmesi yasaktır.’’ hükümlerinde düzenlenen “açık rıza” hukuki sebebine dayalı olarak; aşağıdaki açık rıza beyanı kapsamında açık rızanız ile Şirket’e ilettiğiniz kişisel verileriniz; işe giriş süreçleri ile diğer yasal yükümlülüklere ilişkin süreçlerin yürütülmesi, Şirketin insan kaynakları politika ve prosedürlerinin uygulanması kapsamında işlenmektedir. Kişisel verileriniz Kanun’un 5. Maddesinin 2 inci fıkrasına göre, aşağıdaki şartlardan birinin varlığı hâlinde, ilgili kişinin açık rızası aranmaksızın kişisel verilerinin işlenmesi mümkündür: (a) bendine göre, ‘’Kanunlarda açıkça öngörülmesi’’, (c) bendine göre, ‘’Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması’’, (ç) bendine göre, ‘’Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması’’, (d) bendine göre, ‘’İlgili kişinin kendisi tarafından alenileştirilmiş olması’’, (f) bendine göre, ‘’İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması’’ hükümleri hukuki sebeplerine dayanarak toplanmakta ve işlenmektedir.

Kişisel Verilerin Aktarımı: KVK Kanunu’nun 8. maddesinin 1. fıkrasında yer alan açık rıza veri işleme şartına dayanılarak; yönetim faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi amaçlarıyla yurt içinde bulunan iş ortakları ve denetim şirketleri ile paylaşılabilecek ve aktarılabilecektir.

 • KİŞİSEL VERİ SAHİBİ KİŞİ GRUBU: ÇALIŞAN

Toplanan Kişisel Veriler: Kimlik Verisi (Adı Soyadı, T. C. K. N., Uyruk, Anne-Baba Adı, Doğum Tarihi, Medeni Hal, Doğum Yeri, Cinsiyet, Pasaport No gibi), İletişim Verisi (Telefon Numarası, E-Posta, Şirket İçi Tlf. Numarası, Kurumsal E-Posta gibi), Fiziksel Mekân Güvenliği Verisi (Çalışan ve Ziyaretçilerin Fiziksel Mekânda Bulundukları Süre İçerisindeki Güvenlik Kamera Kayıtları gibi), Mesleki Deneyim Verisi (Mezuniyet Bilgisi, Yabancı Dil Bilgisi, Kurs ve Seminer Bilgisi, Bilgisayar Kul. Bilgisi, İş Deneyimi, İş Tecrübesi gibi), Görsel ve İşitsel Kayıtlar (vesikalık fotoğraf, görsel ve işitsel kayıtlar gibi), Sağlık Bilgileri (engellilik durumuna ait bilgiler, kan grubu bilgisi, kişisel sağlık bilgileri, kullanılan cihaz ve protez bilgileri gibi), Ceza Mahkumiyeti ve Güvenlik Tedbirleri (Adli sicil kaydı, ceza mahkûmiyeti ve güvenlik tedbirlerine ilişkin bilgiler gibi), İmza Verisi (Kişisel veri niteliği taşıyan belgeler üzerinde bulunan ıslak veya elektronik imza, parmak izi, özel işaretler vs.), Diğer (Sürücü Belgesi Sınıfı, SRC Belgesi, Seyahate Engel Durumu, Yetkinlikler, Askerlik Durumu, Referans Bilgisi, Başvurulan Pozisyon, Başvuru Tarihi, Ücret Beklentisi, Vardiyalı Çalışma Uygunluğu, Fazla Mesai Uygunluğu, İkamet Değişikliği Yapabilir mi Bilgisi, Görüşme Bilgileri gibi)  Lokasyon Verisi (Araç GPRS Verisi, Cihaz GPRS Verisi, Bulunduğu Yerin Konum Bilgisi vs.), Özlük Verisi (Bordro Bilgileri, Disiplin Soruşturması, Özgeçmiş Bilgileri, Performans Değerlendirme Raporları, Çalışanın veya Şirket ile çalışma ilişkisi içerisinde olan gerçek kişilerin özlük haklarının oluşmasına temel olacak bilgilerin elde edilmesine yönelik işlenen her türlü kişisel veri (Özlük dosyasına giren kimlik bilgileri, iş başvuru formunda yer alan bilgiler, iş sözleşmesi, disiplin sözleşmesi, mezuniyet bilgileri, eğitim bilgileri, görev için uygunluk, emekli sandığı bilgileri, iş başvuru formu, vesikalık fotoğraf, eğitim bilgileri, personel güncel bilgi formu, yıllık izin kullanım defteri / kayıtları vs.), puantaj kayıtları, ücret bordroları, SGK bilgisi, sigorta bilgileri, AGİ, E-Bildirge, imza beyannamesi, Sicil no, pozisyon adı, departmanı ve birimi, unvanı, son işe giriş tarihi, işe giriş çıkış tarihleri, esnek saatlerde çalışma durumu, çalışma gün sayısı, çalıştığı projeler, aylık toplam mesai bilgisi, kıdem tazminatı baz tarih, kıdem tazminatı ilave gün, grevde geçen gün, İzin kıdem baz tarihi, izin kıdem ilave gün, izin grubu, çıkış/dönüş tarihi, gün, izine çıkış nedeni, izinde bulunacağı adres/telefon ve diğer kanuni zorunluluktan kaynaklı belgeler gibi), Hukuki İşlem Verisi (adli makamlarla yazışmalardaki bilgiler, dava dosyasındaki bilgiler gibi), İşlem Güvenliği Verisi (IP Adresi, Giriş-Çıkış Kayıtları, T. C. K. N., Adı Soyadı, Doğum Tarihi, MAC Adresi gibi), Risk Yönetimi Verisi (idari ve teknik çalışanlara yönelik risklerle ilgili ticari, teknik ve idari risklerin yönetilmesi için işlenen bilgiler), Finans Verisi (Banka hesap bilgileri, maaş detayları, teminat bilgisi, icra takip dosyalarına ilişkin dosya ve borç bilgileri gibi), Biyometrik Veri (yüz tanıma bilgileri gibi), Aile Yakın Bilgisi (çalışanın yakınına ait kişisel bilgiler (Eş Adı Soyadı, Eş Çalışıyor Bilgisi, Eşin Geliri, Çocuk Adı Soyadı, Çocuk T.C.K.N., Çocuk Doğ. Tar., Çocuk Cinsiyet, Çocuk Baba Adı, Çocuk Ana Adı, Öz-Üvey Bilgisi, Okul Kayıt Tarihi, Okul Adı, Sınıfı gibi).

Kişisel Verilerin İşlenme Amacı: İş sözleşmesinin ifası, çalışanların yıllık ve sair izin onayları, kalan izinlerin görüntülenmesi ve izin düzenlemelerinin yapılması, çalışanların işe giriş ve çıkış işlemlerinin yapılması, bordro işlemlerinin yapılmasının sağlanması, maaş ve ek menfaat ödemelerinin yapılması, personel yönetimi ve bordroların yapılması, aile üyenizin asgari geçim indiriminden yararlandırılması, yasal gerekliliklerin takibi, düzenleyici süreç ve şirket yönetimi sorumluluklarının belirlenmesi, doğru uygulama ve uygunluk denetimlerinin yapılması, güvenlik ve internet kullanım gereklilikleri gibi kurumsal politikalara uygunluk sağlanması ve denetimi, kayıtlı işlemler, eğitim ve kalite kontrolü gibi operasyonel gereksinimler, güvenlik kontrolleri, kredi derecelendirme ve kontrolü, suç ve suçlara ilişkin resmi makamlardan gelen taleplerin cevaplandırılması ve suç isnadlarının kurum içinde soruşturulması, referans kontrolü, güvenli çalışma prensiplerinin takibi ve yönetimi, çalışan adayı/stajyer/öğrenci seçme ve yerleştirme süreçlerinin yürütülmesi, çalışan adaylarının başvuru süreçlerinin yürütülmesi, çalışan memnuniyeti ve bağlılığı süreçlerinin yürütülmesi, çalışanlar için iş akdi ve mevzuattan kaynaklı yükümlülüklerin yerine getirilmesi, çalışanlar için yan haklar ve menfaatleri süreçlerinin yürütülmesi, denetim/etik faaliyetlerinin yürütülmesi, eğitim faaliyetlerinin yürütülmesi.
Kanuni zorunluluk: İş Kanunu, İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu, Sosyal Güvenlik Kanunu ve sair mevzuat kapsamında yasal yükümlülüklerin yerine getirilmesi, özlük dosyasının oluşturulması, SGK ve İŞKUR bildirimleri, AGİ hesaplaması, teşvik ve yasal yükümlülük bilgilendirmesinin yapılması, zorunlu bireysel emeklilik sigortası hesabı açılmasının sağlanması, işe giriş- çıkış kayıtlarının kontrolü ve yönetimi, icra dosyalarına çalışanların maaş haciz kesintilerine ilişkin ödeme yapılması, iş sağlığı ve güvenliği işlemlerinin yapılması, iş kazasının yasal bildirimlerinin yapılması, karakol bildirimi, mevzuat gereği arşivleme ve bilgilendirme yükümlülüklerine uymak, mahkeme ilamlarının yerine getirilmesi.
Fiziksel mekân güvenliğinin sağlanması: İşyeri güvenliğinin sağlanması, Şirket merkezinin bulunduğu yere çalışanın giriş çıkışının temin edilmesi.

Performans değerlendirmeleri ve Müşteri’ye daha nitelikli hizmetlerin sunulması: Müşteriye sunulan hizmet kalitesinin değerlendirilmesi ve çalışanlara gerek duyulması halinde eğitim verilmesi.
Şirketin idaresi, işin yürütülmesi, şirket politikalarının uygulanması: Özellikle;
Çalışanlarla iletişimin sağlanması, sosyal haklarınızın ve yan menfaatlerin yerine getirilmesi ve layıkıyla ifasının sağlanması, işyeri güvenliğinin sağlanması, işyeri giriş çıkışlarında kimlik tespitinin sağlanması, departmanda çalışanların tespiti,  şirket yönetim süreçlerinin ve şirket organizasyonunun sağlanması, acil durum yönetimi süreçlerinin yürütülmesi, bilgi güvenliği süreçlerinin yürütülmesi, kendisine araç tahsis edilen veya kullandırılan çalışanın araba kullanmaya ehil olduğunun, ehliyetini herhangi bir nedenle kaybetmediğinin teyit edilmesi, çalışanların bilişim ortamında gerçekleştirdikleri log kayıtlarının tutulması, kartvizit basımının sağlanması, kargo ve kurye aracılığıyla gelen paketlerin ilgili çalışana iletilmesinin sağlanması, çalışanların güvenliği ve işin yürütülmesi için şirket aracı kullanımının takip edilmesi, servis ve seyahat organizasyonunun sağlanması, çalışan verilerinin girilerek çalışanın iş e-postasının oluşturulması, çalışanlarla ilgili araştırma projeleri yürütülmesi, çalışanların işe giriş ve çıkışlarının kontrolünün sağlanması, çalışanların işe başvuru ve mülakatı süresince toplanan belgelerinin kayıt altına alınması, kutlama amaçlı iletişimin sağlanması, eğitim planlamasının yapılması, eğitimlerin raporlaması, eğitim sertifikalarının hazırlanması, gerçekleşen eğitimlere katılan çalışanların takip edilebilmesi, çalışanların aldıkları eğitimler sonucu gelişim süreçlerinin takip edilebilmesi, kalite kontrolünün ve iş güvenliğinin sağlanması, erişim yetkilerinin yürütülmesi, şirkete ek avantajların sağlanması işlerinin takibi,  işveren markası faaliyetleri için doğru kanalları tanımlamak, hukuk işlerinin takibi ve yürütülmesi, insan kaynakları süreçlerinin planlanması, iş faaliyetlerinin yürütülmesi/denetimi, iş sağlığı/güvenliği faaliyetlerinin yürütülmesi, iş süreçlerinin iyileştirilmesine yönelik önerilerin alınması ve değerlendirilmesi, yetenek / kariyer gelişimi faaliyetlerinin yürütülmesi, yetkili kişi, kurum ve kuruluşlara bilgi verilmesi, performans değerlendirme süreçlerinin yürütülmesi, iş için seyahat durumlarında vize başvurularının çalışan adına yapılabilmesi, iş seyahatlerinde araç kiralama, ulaşım hizmet alımının sağlanması, şirket çalışanlarına destek verilmesi faaliyetlerin mevzuata uygun yürütülmesi, finans ve muhasebe işlerinin yürütülmesi, iç denetim/soruşturma/istihbarat faaliyetlilerinin yürütülmesi, iş seyahatlerinin planlanması ve bu kapsamda gerekli işlemlerin yapılması, iş akdi kapsamında tarafınıza tahsis edilen cihazların takibinin yapılması ve sair özlük haklarının temini, iş akdi kapsamında tarafınıza tahsis edilen kurumsal e-posta hesapları, GSM hatları ve elektronik cihazların tahsis amacına uygun kullanımın denetimi kapsamında takibinin yapılması, masraf ve izin formlarının takibi, lojistik faaliyetlerin yürütülmesi, organizasyon ve etkinlik yönetimi, risk yönetim süreçlerinin yönetilmesi, saklama ve arşiv faaliyetlerinin yürütülmesi, var ise; sosyal sorumluluk ve sivil toplum aktivitelerinin yürütülmesi, stratejik planlama faaliyetlerinin yürütülmesi, rıza vermeniz halinde, tespit edilen sağlık durumunuza göre pozisyon değişikliklerinin yapılması ve bu yolla sağlığınız için uygun olan iş pozisyonlarının sizlere sağlanması amaçlarıyla alınmaktadır. Şirketimiz ile akdettiğiniz sözleşmede yer alan amaçlar doğrultusunda, etkili çalışan yönetiminin sürdürülmesi ve geliştirilmesi, kanunlara ve kişilerin temel hak ve özgürlükleri ve kişisel menfaatlerine aykırı olmayacak şekilde; şirketin meşru menfaatleri doğrultusunda kullanım, şirketimiz içinde ve dışında temsil ile görevlendirilme kapsamında gerçekleştirilecek vekâletname ve imza sirküleri süreçlerinin yönetilmesi.

Şirketimizin iş sağlığı ve güvenliğini sağlama ve geliştirmeye ilişkin yükümlülükleri kapsamında;
Acil durum listelerinin oluşturulması ve acil durum operasyonlarının yürütülmesi, acil durum analiz raporlarının oluşturulması, iş kazası muayenelerinin gerçekleştirilebilmesi, işe giriş muayenesinin yapılması, işyeri hekiminden sağlık raporu elde edilmesine bağlı süreçlerin yürütülmesi amaçlarıyla işlenmekte ve aktarılmaktadır.

Adınıza düzenlenmiş veya kullanımınız için tarafınıza tahsis edilmiş kurumsal e-posta, bulur hizmeti, bilgisayar, telefon, tablet vs. olması durumunda Şirket yetkilileri bu cihaz, bulut ve e-posta adreslerini takip edebileceklerdir. Şirket, uygun görmesi halinde tahsis edilen bulut veya e-posta adresini kullanıma kapatılabilecek veya silebilecektir. Kullanılan cihazlar iptal edilebilecektir.

Kişisel Verilerin İşlenmesine İlişkin Hukuk Dayanak: 5. maddesinin 1. Fıkrasına göre; ‘’ Kişisel veriler ilgili kişinin açık rızası olmaksızın işlenemez. ’’hükmüne göre ve 2 inci fıkrasına göre, aşağıdaki şartlardan birinin varlığı hâlinde, ilgili kişinin açık rızası aranmaksızın kişisel verilerinin işlenmesi mümkündür: (a) bendine göre, ‘’Kanunlarda açıkça öngörülmesi’’, 5/2 (b) bendinde düzenlenen “Fiili imkânsızlık nedeniyle rızasını açıklayamayacak durumda bulunan veya rızasına hukuki geçerlilik tanınmayan kişinin kendisinin ya da bir başkasının hayatı veya beden bütünlüğünün korunması için zorunlu olması”, 5/2 (c) bendine göre, ‘’Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması’’, (ç) bendine göre, ‘’Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması’’, (d) bendine göre, ‘’İlgili kişinin kendisi tarafından alenileştirilmiş olması’’, (f) bendine göre, ‘’İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması’’ ve 6. Maddesinin 2 inci fıkrasına göre,“Özel nitelikli kişisel verilerin, ilgilinin açık rızası olmaksızın işlenmesi yasaktır.’’hükmüne göre  ve  3 üncü fıkrasına göre, ‘’Sağlık verisine ilişkin kişisel veriler ancak kamu sağlığının korunması, koruyucu hekimlik, tıbbî teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi, sağlık hizmetleri ile finansmanının planlanması ve yönetimi amacıyla, sır saklama yükümlülüğü altında bulunan kişiler veya yetkili kurum ve kuruluşlar tarafından ilgilinin açık rızası aranmaksızın işlenebilir” hükümleri hukuki sebeplerine dayanarak toplanmakta ve işlenmektedir.

Kişisel Verilerinin Toplanma Yöntemleri: Kişisel verileriniz, Şirket tarafından, işbu Aydınlatma Metni’nde belirtilen amaçlarla kullanılmak üzere her türlü her türlü yazılı, sözlü, elektronik ortamlardan otomatik olan ya da olmayan yöntemlerle bizzat sizlerden ya da iş başvurusu yapmanıza imkân tanıyan internet siteleri üzerinden, e-posta kanalıyla, doldurmuş olduğunuz masraf ve izin formu vb. belgeler vasıtasıyla fiziki ve dijital ortamlarda kişisel verileriniz toplanabilmektedir. Şirket’in işyeri güvenliğini sağlamaya yönelik hukuki yükümlülüğü ve meşru menfaati gereği, işyeri binasına yerleştirdiğimiz kameralar aracılığıyla topluyoruz. Hukuki yükümlülüğümüzü yerine getirmek amacıyla ve kanunlarda öngörülmesi nedeniyle iş yeri hekimimiz aracılığıyla sağlık verilerinizi fiziksel olarak ve iş yeri güvenliğini sağlamak amacıyla bina yönetiminden kişisel verilerinizi fiziksel veya elektronik olarak topluyoruz.
Şahsınıza araç tahsis edilmesi durumlarında, otomatik yöntemle Şirket’in iş takibini gerçekleştirebilmeye yönelik meşru menfaati gereği, GPRS kanalıyla konum bilgisi, gün ve saat bilgileri toplanmaktadır,
Giriş ve çıkış saatlerini kontrol eden sistemler aracılığıyla; işyeri güvenliğini sağlama ve çalışanların giriş-çıkış saatlerinin takibinin yapılması, puantaj kayıtlarının yapılabilmesi, bordro düzenlemelerinin yerine getirilebilmesi gibi veri sorumlusunun meşru menfaati ve hukuki yükümlülük gereği size verilmiş olan yüz tanıma yöntemleriyle toplanmaktadır.

Kişisel Verilerin Aktarımı: Kişisel verilerin aktarılması hususunu belirleyen kanunun; 8 inci maddesinin, 1 inci fıkrasına göre, ‘’Kişisel veriler, ilgili kişinin açık rızası olmaksızın aktarılamaz.’’ hükmüne göre, ve  2 inci fıkrasına göre, kişisel veriler; (a) bendi “5 inci maddenin ikinci fıkrasında,” (b) bendi “Yeterli önlemler alınmak kaydıyla,” 6 ncı maddenin üçüncü fıkrasında, “belirtilen şartlardan birinin bulunması hâlinde, ilgili kişinin açık rızası aranmaksızın aktarılabilir.’’ Hükmüne göre aktarım yapılacaktır ve kurum/kuruluş/şirketleri ile paylaşılan kişisel verileriniz için, 9 uncu maddesinin 1 inci fıkrasın göre, ‘’kişisel veriler, ilgili kişinin açık rızası olmaksızın yurt dışına aktarılamaz. ‘’ açık rızanız alınarak aktarım gerçekleştirilecektir.

Kişisel verileriniz, Kanun’un 8. ve 9. maddelerinde belirtilen şartlar çerçevesinde ve yukarıdaki maddede sayılan amaçlarla sınırlı kalmak koşuluyla aşağıdaki kişi gruplarına aktarılır. Sayılanların dışında üçüncü kişilere herhangi bir kişisel veri aktarımında bulunulmaz.

 KVK Kanunu’nun 5/2 (c) bendinde düzenlenen “sözleşmenin kurulması ya da ifası” veri işleme şartına dayanılarak; maaş ödemelerinizin ve yan hak tesisinin gerçekleştirilebilmesi, Şirket faaliyetlerinin gerçekleştirilebilmesi amacıyla banka, serbest muhasebeci/mali müşavirliklerle ve ilgili tedarikçilerimiz ile,

KVK Kanunu’nun 5/2 (ç) bendinde düzenlenen “veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi” veri işleme şartına dayanılarak; sadece gerekli hallerde Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Sosyal Güvenlik Kurumu, Türkiye İş Kurumu, mahkemeler ve bilgi talep eden diğer kamu kurum ve kuruluşları ile; mali müşavir/muhasebe firmaları ile;

KVK Kanunu’nun 5/2 (e) bendinde düzenlenen “bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması” veri işleme şartına dayanılarak; kişisel verilerinizi olası uyuşmazlıklarda ispat vesilesi olması, hukuki danışmanlık ve teknik destek alınabilmesi, iş akdinin uygulanabilmesi, tarafların yükümlülüklerine uyup uymadığının denetlenebilmesi amaçlarıyla hukuk büroları ve diğer danışmanlar ile;

Şirketimiz ile iş ortaklarının hukuki ve ticari güvenliğinin temini amacıyla işlenen lokasyon verileriniz gerekli hallerde araç takip sistemi hizmetinin temin edildiği tedarikçi şirket ile;

Özel nitelikli kişisel verileriniz, KVK Kanunu’nun 8. maddesinin 2. fıkrasının atfı ile KVK Kanunu’nun 6. maddesinin 3. fıkrasında öngörülen hallerde; sağlık ve cinsel hayata ilişkin kişisel verileriniz ise ancak kamu sağlığının korunması, koruyucu hekimlik, tıbbî teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi, sağlık hizmetleri ile finansmanının planlanması ve yönetimi amacıyla sır saklama yükümlülüğü altında bulunan kişilere veya yetkili kurum ve kuruluşlara açık rızanız olmaksızın;

KVK Kanunu’nun 9. maddesinin 1. fıkrasında yer alan açık rıza veri işleme şartına dayanılarak; iletişim faaliyetlerinin yürütülmesi, saklama ve arşiv süreçlerinin yürütülmesi; pazarlama hizmetinde bulunduğumuz veya iş ortaklığı yürüttüğümüz yurt dışında bulunan firmalar ile;

KVK Kanunu’nun 8. maddesinin 1. fıkrasında yer alan açık rıza veri işleme şartına dayanılarak; reklam, pazarlama ve tanıtım faaliyetlerinin yürütülmesi amaçlarıyla sosyal medya hesapları aracılığı ile 3.kişilere; yönetim faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi amaçlarıyla yurt içinde bulunan iş ortakları, grup şirketleri, denetim şirketleri ile;

Şirket içerisinde güvenliğin sağlanması amacıyla özellikle; işyeri güvenliği amacıyla giriş-çıkışların denetlenmesi için işyeri bina yönetimi ile;

Bağlı olduğumuz veya ortaklaşa çalıştığımız şirketler ile iç işleyişimizi sağlamak açısından söz konusu şirketler ile;

Kişisel verilerinizden gerekli olanlar, ulaşım, araç tedariki, kartvizit basımı, otopark kaydı gibi sebeplerle ilgili konuda çalıştığımız firma ile; paylaşılabilecek ve aktarılabilecektir.

 • KİŞİSEL VERİ SAHİBİ KİŞİ GRUBU: POTANSİYEL ÜRÜN VEYA HİZMET ALICISI /MÜŞTERİ ADAYI

Toplanan Kişisel Veriler: Kimlik Verisi (adı soyadı gibi) İletişim Verisi (e-posta adresi, iletişim adresi, telefon no gibi), Fiziksel Mekân Güvenliği Verisi (Çalışan ve Ziyaretçilerin Fiziksel Mekânda Bulundukları Süre İçerisindeki Güvenlik Kamera Kayıtları gibi)

Kişisel Verilerin İşlenme Amacı: İletişim Faaliyetlerinin Yürütülmesi, İş Süreçlerinin İyileştirilmesine Yönelik Önerilerin Alınması Ve Değerlendirilmesi, Mal / Hizmet Satış Süreçlerinin Yürütülmesi, Pazarlama Analiz Çalışmalarının Yürütülmesi, Reklam / Kampanya / Promosyon Süreçlerinin Yürütülmesi, Talep / Şikayetlerin Takibi, Ürün / Hizmetlerin Pazarlama Süreçlerinin Yürütülmesi amaçlarıyla işlenmekte ve aktarılmaktadır.

Kişisel Verilerin İşlenmesine İlişkin Hukuk Dayanak: 5. maddesinin 1. Fıkrasına göre; “Kişisel veriler ilgili kişinin açık rızası olmaksızın işlenemez.” hükmüne göre ve 2 inci fıkrasına göre (d) bendine göre, ‘’İlgili kişinin kendisi tarafından alenileştirilmiş olması’’, (f) bendine göre, ‘’İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması’’ ve 6. Maddesinin 2 inci fıkrasına göre,’’ Özel nitelikli kişisel verilerin, ilgilinin açık rızası olmaksızın işlenmesi yasaktır.’’ Hukuki dayanağına göre işlenmekte ve toplanmaktadır.

Kişisel Verilerin Toplanma Yöntemleri: Dijital mecralarda mail, sosyal medya (facebook, twitter, instagram vs.) aracılığıyla, web sitemiz kanalıyla ve fiziki ortamda form, evrak, anket ve saha çalışmalarında elde edilen formlar ya da bizzat tarafınızdan sözlü olarak toplanabilmektedir.

Kişisel Verilerin Aktarımı: Kişisel verilerin aktarılması hususunu belirleyen kanunun; 8 inci maddesinin, 2 inci fıkrasına göre, kişisel veriler; (a) bendi “5 inci maddenin ikinci fıkrasında,” (b) bendi “Yeterli önlemler alınmak kaydıyla,” 6 ncı maddenin üçüncü fıkrasında, “belirtilen şartlardan birinin bulunması hâlinde, ilgili kişinin açık rızası aranmaksızın aktarılabilir.’’ Hükmüne göre ve 1. fıkrasına göre ”Kişisel veriler, ilgili kişinin açık rızası olmaksızın aktarılamaz.” hükmüne göre paylaşım ve aktarım yapılan kişisel verileriniz, doğrudan ya da dolaylı iştiraklerimizle, grup şirketleri, hissedar/ortaklarla, yetkili kişi ve kurumlarla paylaşılabilecek ve aktarılabilecektir.

 • KİŞİSEL VERİ SAHİBİ KİŞİ GRUBU: STAJYER

Toplanan Kişisel Veriler: Kimlik Verisi (Adı Soyadı, T. C. K. N., Anne-Baba Adı, Doğum Yeri, Doğum Tarihi gibi), Finans Verisi (Banka bilgileri vs.), Fiziksel Mekân Güvenliği Verisi (Çalışan ve Ziyaretçilerin Fiziksel Mekânda Bulundukları Süre İçerisindeki Güvenlik Kamera Kayıtları gibi), Mesleki Deneyim Verisi (okul bilgileri, gidilen kurslar, meslek içi eğitim bilgileri gibi), İşlem Güvenliği Verisi (IP Adresi, Giriş-Çıkış Kayıtları, T. C. K. N., Adı Soyadı, Doğum Tarihi, MAC Adresi gibi), İletişim Verisi (e-posta adresi, iletişim adresi, telefon no gibi), Özlük Verisi (Fotoğraf, Eğitim Bilgileri, Ücret Bordroları, İşe Başlangıç Tarihi, İşten Ayrılış Bilgileri, Özgeçmiş Bilgisi, E-Bildirge, Departman Bilgisi, Sigorta Bilgisi, Referans Bilgisi, Puantaj Bilgisi, İzin Kullanım Bilgisi gibi), Sağlık Verisi (engellilik durumuna ait bilgiler, kan grubu bilgisi, kişisel sağlık bilgileri, kullanılan cihaz ve protez bilgileri, sağlık raporu gibi), İmza Verisi (Kişisel veri niteliği taşıyan belgeler üzerinde bulunan ıslak veya elektronik imza, parmak izi, özel işaretler vs.)

Kişisel Verilerin İşlenme Amacı: Acil Durum yönetimi süreçlerinin yürütülmesigörevlendirme süreçlerinin yürütülmesi,bilgi güvenliği süreçlerinin yürütülmesifaaliyetlerin mevzuata uygun yürütülmesi,finans ve muhasebe ı̇şlerinin yürütülmesiı̇letişim faaliyetlerinin yürütülmesi,ı̇nsan kaynakları süreçlerinin planlanmasıı̇ş sürekliliğinin sağlanması faaliyetlerinin yürütülmesi,veri sorumlusu operasyonlarının güvenliğinin temini, ı̇ş faaliyetlerinin yürütülmesi / denetimi ı̇ş sağlığı / güvenliği faaliyetlerinin yürütülmesi,stajyer seçme ve yerleştirme süreçlerinin yürütülmesi amaçlarıyla işlenmekte ve aktarılmaktadır.

Kişisel Verilerin İşlenmesine İlişkin Hukuk Dayanak: 5. maddesinin 1. Fıkrasına göre; ‘’Kişisel veriler ilgili kişinin açık rızası olmaksızın işlenemez.’’ hükmüne göre ve 2 inci fıkrasına göre, (f) bendine göre, ‘’İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması’’ (ç) bendine göre, ‘’Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması’’, (d) bendine göre, ‘’İlgili kişinin kendisi tarafından alenileştirilmiş olması’’ hükümlerine göre işlenmekte ve toplanmaktadır.

Kişisel Verilerin Toplanma Yöntemleri: Dijital mercalarda mail aracılığıyla veya fiziki ortamda form/evraklarla toplanabilmektedir.

Kişisel Verilerin Aktarımı: Kişisel verilerin aktarılması hususunu belirleyen kanunun; 8 inci maddesinin, 2 inci fıkrasına göre, kişisel veriler; (a) bendi “5 inci maddenin ikinci fıkrasında,” (b) bendi “Yeterli önlemler alınmak kaydıyla,” 6 ncı maddenin üçüncü fıkrasında, “belirtilen şartlardan birinin bulunması hâlinde, ilgili kişinin açık rızası aranmaksızın aktarılabilir.’’ Hükmüne göre ve 1. fıkrasına göre”Kişisel veriler, ilgili kişinin açık rızası olmaksızın aktarılamaz.” hükmüne göre paylaşım ve aktarım yapılan kişisel verileriniz, doğrudan ya da dolaylı iştiraklerimizle, grup şirketleri, hissedar/ortaklarla, anlaşmalı olduğumuz bankayla, serbest muhasebeci/mali müşavirliklerle, yetkili kişi ve kurumlarla paylaşılabilecek ve aktarılabilecektir.,

 • KİŞİSEL VERİ SAHİBİ KİŞİ GRUBU: TEDARİKÇİ /HİZMET SAĞLAYICILAR

Toplanan Kişisel Veriler: Kimlik Verisi (ad soyadı, unvanı, T.C. kimlik no gibi), İletişim Verisi (adres no, e-posta adresi, iletişim adresi, kayıtlı elektronik posta adresi (KEP), telefon no gibi), Hukuki İşlem Verisi (bilgiler, adli makamlarla yazışmalardaki dava dosyasındaki bilgiler gibi), Finans Verisi (banka bilgileri gibi), Müşteri İşlem Verisi (fatura, çek bilgileri, gişe dekontlarındaki bilgiler, sipariş bilgisi, talep bilgisi, vergi dairesi, vergi numarası, mersis numarası, imza sirküsü gibi), Fiziksel Mekân Güvenliği Verisi (Çalışan ve Ziyaretçilerin Fiziksel Mekanda Bulundukları Süre İçerisindeki Güvenlik Kamera Kayıtları gibi), İşlem Güvenliği Verisi (IP Adresi, Giriş-Çıkış Kayıtları, T. C. K. N., Adı Soyadı, Doğum Tarihi, MAC Adresi gibi), İmza Verisi (Kişisel veri niteliği taşıyan belgeler üzerinde bulunan ıslak veya elektronik imza, parmak izi, özel işaretler vs.)

Kişisel Verilerin İşlenme Amacı: Acil durum yönetimi süreçlerinin yürütülmesi, faaliyetlerin mevzuata uygun yürütülmesi, finans ve muhasebe ı̇şlerinin yürütülmesi, hukuk ı̇şlerinin takibi ve yürütülmesi, ı̇letişim faaliyetlerinin yürütülmesi, ı̇ş süreçlerinin ı̇yileştirilmesine yönelik önerilerin alınması ve değerlendirilmesi, risk yönetimi süreçlerinin yürütülmesi, tedarik zinciri yönetimi süreçlerinin yürütülmesi, veri sorumlusu operasyonlarının güvenliğinin temini amaçlarıyla işlenmekte ve aktarılmaktadır.

Kişisel Verilerin İşlenmesine İlişkin Hukuk Dayanak: 5. maddesinin 1. Fıkrasına göre; ‘’ Kişisel veriler ilgili kişinin açık rızası olmaksızın işlenemez.’’ hükmüne göre ve 2 inci fıkrasına göre(a) bendine göre, ‘’Kanunlarda açıkça öngörülmesi’’, 5/2 (b) bendinde düzenlenen “Fiili imkânsızlık nedeniyle rızasını açıklayamayacak durumda bulunan veya rızasına hukuki geçerlilik tanınmayan kişinin kendisinin ya da bir başkasının hayatı veya beden bütünlüğünün korunması için zorunlu olması”, 5/2 (c) bendine göre, ‘’Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması’’, (ç) bendine göre, ‘’Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması’’, (d) bendine göre, ‘’İlgili kişinin kendisi tarafından alenileştirilmiş olması’’, (f) bendine göre, ‘’İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması’’ hükümlerine göre işlenmekte, ve toplanmaktadır

Kişisel Verilerin Toplanma Yöntemi: Dijital mercada; mail yoluyla veya fiziki ortamda form, evraklar ile ya da bizzat tarafınızdan sözlü olarak toplanabilmektedir.

Kişisel Verilerin Aktarımı: Kişisel verilerin aktarılması hususunu belirleyen kanunun; 8 inci maddesinin, 2 inci fıkrasına göre, kişisel veriler; (a) bendi “5 inci maddenin ikinci fıkrasında,” (b) bendi “Yeterli önlemler alınmak kaydıyla,” 6’ncı maddenin üçüncü fıkrasında, “belirtilen şartlardan birinin bulunması hâlinde, ilgili kişinin açık rızası aranmaksızın aktarılabilir.’’ Hükmüne göre ve 1. fıkrasına göre ”Kişisel veriler, ilgili kişinin açık rızası olmaksızın aktarılamaz.” hükmüne göre paylaşım ve aktarım yapılan kişisel verileriniz, doğrudan ya da dolaylı iştiraklerimizle, grup şirketleri, hissedar/ortaklarla, özel hukuk kişileri ve serbest muhasebeci/mali müşavirliklerle, anlaşmalı olduğumuz bankayla yetkili kişi ve kurumlarla paylaşılabilecek ve aktarılabilecektir.

 • KİŞİSEL VERİ SAHİBİ KİŞİ GRUBU: ÜRÜN VEYA HİZMET ALAN KİŞİ / MÜŞTERİ

Toplanan Kişisel Veriler: Kimlik Verisi (ad soyadı, unvanı, T.C. kimlik no gibi), İletişim Verisi (adres no, e-posta adresi, iletişim adresi, kayıtlı elektronik posta adresi (KEP), telefon no gibi), Hukuki İşlem Verisi (bilgiler, adli makamlarla yazışmalardaki dava dosyasındaki bilgiler gibi), Risk Yönetimi Verisi (ticari, teknik, idari risklerin yönetilmesi için işlenen bilgiler gibi), Finans Verisi (banka bilgileri, vergi dairesi, vergi numrası, mersis numrası, imza sirküsü gibi), Müşteri İşlem Verisi (fatura, çek bilgileri, gişe dekontlarındaki bilgiler, sipariş bilgisi, talep bilgisi, vergi dairesi, vergi numarası, mersis numarası, imza sirküsü gibi), Fiziksel Mekân Güvenliği Verisi (Çalışan ve Ziyaretçilerin Fiziksel Mekanda Bulundukları Süre İçerisindeki Güvenlik Kamera Kayıtları, Giriş Çıkış Kayıt Defteri gibi).

Kişisel Verilerin İşlenme Amacı: Acil Durum yönetimi süreçlerinin yürütülmesi, faaliyetlerin mevzuata uygun yürütülmesi, finans ve muhasebe ı̇şlerinin yürütülmesi, ı̇letişim faaliyetlerinin yürütülmesi, lojistik faaliyetlerinin yürütülmesi, mal / hizmet satış sonrası destek hizmetlerinin yürütülmesi, müşteri ı̇lişkileri yönetimi süreçlerinin yürütülmesi, müşteri memnuniyetine yönelik aktivitelerin yürütülmesi, mal / hizmet satış süreçlerinin yürütülmesi, pazarlama analiz çalışmalarının yürütülmesi, reklam / kampanya / promosyon süreçlerinin yürütülmesi, sözleşme süreçlerinin yürütülmesi, talep / şikayetlerin takibi, taşınır mal ve kaynakların güvenliğinin temini, ürün / hizmetlerin pazarlama süreçlerinin yürütülmesi, tedarik zinciri yönetimi süreçlerinin yürütülmesi, firma / ürün / hizmetlere bağlılık süreçlerinin yürütülmesi, hukuk ı̇şlerinin takibi ve yürütülmesi, ı̇ş süreçlerinin ı̇yileştirilmesine yönelik önerilerin alınması ve değerlendirilmesi amaçlarıyla işlenmekte ve aktarılmaktadır.

Kişisel Verilerin İşlenmesine İlişkin Hukuk Dayanak: 5. maddesinin 1. Fıkrasına göre; ‘’ Kişisel veriler ilgili kişinin açık rızası olmaksızın işlenemez.’’ hükmüne göre ve 2 inci fıkrasına göre(a) bendine göre, ‘’Kanunlarda açıkça öngörülmesi’’, 5/2 (b) bendinde düzenlenen “Fiili imkânsızlık nedeniyle rızasını açıklayamayacak durumda bulunan veya rızasına hukuki geçerlilik tanınmayan kişinin kendisinin ya da bir başkasının hayatı veya beden bütünlüğünün korunması için zorunlu olması”, 5/2 (c) bendine göre, ‘’Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması’’, (ç) bendine göre, ‘’Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması’’, (d) bendine göre, ‘’İlgili kişinin kendisi tarafından alenileştirilmiş olması’’, (f) bendine göre, ‘’İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması’’ hükümlerine göre işlenmekte ve toplanmaktadır

Kişisel Veriler Toplanma Yöntemi: Tarafınızdan bizzat sözlü olarak, dijital mercalarda mail, web sitemiz, sosyal medya uygulamaları veya fiziki ortamda form, evraklar vasıtasıyla toplanmaktadır

Kişisel Veriler Aktarımı: Kişisel verilerin aktarılması hususunu belirleyen kanunun; 8 inci maddesinin, 2 inci fıkrasına göre, kişisel veriler; (a) bendi “5 inci maddenin ikinci fıkrasında,” (b) bendi “Yeterli önlemler alınmak kaydıyla,” 6 ncı maddenin üçüncü fıkrasında, “belirtilen şartlardan birinin bulunması hâlinde, ilgili kişinin açık rızası aranmaksızın aktarılabilir.’’ Hükmüne göre ve 1. fıkrasına göre ”Kişisel veriler, ilgili kişinin açık rızası olmaksızın aktarılamaz.” hükmüne göre paylaşım ve aktarım yapılan kişisel verileriniz, doğrudan ya da dolaylı iştiraklerimizle, grup şirketleri, hissedar/ortaklarla, özel hukuk kişileri ve serbest muhasebeci/mali müşavirliklerle, anlaşmalı olduğumuz bankayla yetkili kişi ve kurumlarla paylaşılabilecek ve aktarılabilecektir.

 • KİŞİSEL VERİ SAHİBİ KİŞİ GRUBU: ZİYARETÇİ

Toplanan Kişisel Veriler: Fiziksel Mekân Güvenliği Verisi (Çalışan ve Ziyaretçilerin Fiziksel Mekânda Bulundukları Süre İçerisindeki Güvenlik Kamera Kayıtları gibi), İşlem Güvenliği Verisi (IP Adresi, Giriş-Çıkış Kayıtları, T. C. K. N., Ad-Soyadı, Doğum Tarihi, MAC Adresi gibi)

Kişisel Verilerin İşlenme Amacı: Acil durum yönetimi süreçlerinin yürütülmesi, fiziksel mekan güvenliğinin temini, ı̇ç denetim/ soruşturma / ı̇stihbarat faaliyetlerinin yürütülmesi, ziyaretçi kayıtlarının oluşturulması ve takibi, veri sorumlusu operasyonlarının güvenliğinin temini, yetkili kişi, kurum ve kuruluşlara bilgi verilmesi, gizliliğin sağlanması, daha iyi hizmet verebilmek, ileride doğabilecek uyuşmazlıklarda delil olarak kullanabilmek, acil durumların yönetilmesinde yetkili kamu kurum veya kuruluşlarının taleplerinin karşılanabilmesi, giriş-çıkış kontrollerinin sağlanabilmesi, şirketin güvenliğini sağlama, herhangi adli suç vakalarında tespit sağlama, denetim amaçlarıyla işlenmekte ve aktarılmaktadır.

Kişisel Verilerin İşlenmesine İlişkin Hukuk Dayanak: Kişisel verilerin korunması kanunun 5. maddesinin 2. fıkrasının, (f) bendine göre,” İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması.” hukuki dayanağına göre işlenmekte ve toplanmaktadır.

Kişisel Verilerin Toplanma Yöntemi: Şirketimiz tarafından güvenlik hizmetleri başta olmak üzere dijital olarak kamera kayıtları vasıtasıyla dijital olarak ve güvenlik birimi tarafından fiziki ortamda ziyaretçi defteri vasıtasıyla işlenmekte ve toplanabilmektedir.

Kişisel Verilerin Aktarımı: Kişisel verilerin aktarılması hususunu belirleyen kanunun; 8 inci maddesinin, 2 inci fıkrasına göre, kişisel veriler; (a) bendi “5 inci maddenin ikinci fıkrasında,” (b) bendi “Yeterli önlemler alınmak kaydıyla,” 6 ncı maddenin üçüncü fıkrasında, “belirtilen şartlardan birinin bulunması hâlinde, ilgili kişinin açık rızası aranmaksızın aktarılabilir.’’ Hükmüne göre ve gerektiğinde yetkili kurum ve kuruluşlarla aktarım yapılmaktadır.

 1. KİŞİSEL VERİLERİN AKTARILMASI

Şirket, yasal zorunluluklar ve kanunen tanınan haklar dışında, açık onay olsun ya da olmasın Kişisel verileri kanunen yasaklanmış üçüncü kişiler ile paylaşmamaktadır. Şirket tarafından toplanan kişisel veriler, veri sorumlusu tarafından KVK Kanunu ve ilgili mevzuat gereği ticari faaliyetlerin hukuka uygun olarak yürütülmesi, ihtiyaçlarınız doğrultusunda talep ettiğiniz hizmetlerin karşılanabilmesi, sözleşme süreçlerinin yürütülmesi ve ilgili belgeleri imzalayan tarafların imza yetkilerinin tespiti ve kontrolü, ticari ve/veya hukuki iş stratejilerin planlanması, yasal online uygulamalara erişim ve sair yasal düzenleme ve zorunluluklar nedeni ile Aydınlatma Metni’nde açıklanan yollarla elde edilebilecek, kaydedilebilecek, saklama sürelerince saklanabilecek, mevzuatın ve açık rızanızın izin verdiği ölçüde üçüncü kişilere aktarılabilecek veya diğer şekillerde işlenebilecektir.

 1. KİŞİSEL VERİLERİN SAKLANMA SÜRESİ

İşbu Aydınlatma Metninde anılan kanallar vasıtasıyla Şirketimiz ile paylaşılmış olunan kişisel veriler, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve ilgili mevzuatta süre öngörülmüş ise, öngörülen sürelere uygun şekilde saklanacaktır. KVK Kanunu kapsamında işbu amaçlar doğrultusunda kişisel verileriniz gerekli saklama süresi sonunda KVK Kanunu madde 7’nin usul ve esaslarına uygun olarak imha edilecektir. Kanun ve ilgili mevzuatta süre öngörülmüş ise anılan sürenin sona ermesi akabinde veya herhangi bir süre öngörülmemiş olması durumunda yapılacak işlemler Kişisel Verileri Saklama ve İmha Politikası’nda belirtilmiştir.

 1. İLGİLİ KİŞİNİN HAKLARI

KVK Kanunu’nun ilgili kişinin haklarını düzenleyen 11. Maddesi gereğince; Şirkete başvurarak kendinizle ilgili,

Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme, kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme, kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme, kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini ve bu kapsamda yapılan işlemlerin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve ilgili diğer kanun hükümlerinde öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemlerin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme, işlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme, kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarına  sahipsiniz.

İş bu Aydınlatma Metni’nin Veri Sorumlusu’na Başvuru Yolları başlıklı maddesinde belirtilen prosedür takip edilerek gerçekleştirilen başvurunun reddedilmesi, verilen cevabın yetersiz bulunması veya süresinde başvuruya cevap verilmemesi hâllerinde; cevabın tebliğini takiben otuz ve herhâlde başvuru tarihinden itibaren altmış gün içinde Kişisel Verileri Koruma Kurulu’na şikâyette bulunma hakkı mevcuttur. Ancak yasal mevzuat düzenlemesi gereğince başvuru yolu tüketilmeden şikâyet yoluna başvurulamaz.

 1. VERİ SORUMLUSUNA BAŞVURU YOLLARI

Sahip olduğunuz haklarınızı kullanmak istemeniz halinde, başvurularınızı 10.03.2018 tarih ve 30356 sayılı Veri Sorumlusuna Başvuru Usul Ve Esasları Hakkında Tebliğ’de yer alan usul ve esaslarına uygun olarak kimliğinizi gösteren belgeler ile birlikte; https://www.mesanaluminyum.com.tr/ adresinde bulunan Başvuru Formu doldurulduktan sonra ıslak imzalı bir nüshasının;

 1. Bizzat elden veya noter aracılığı ile “MESAN METAL ALÜMİNYUM SAN. ve TİC. A. Ş. Hadımköy Mah. Metin Oktay Cad. No:8/1 Arnavutköy / İSTANBUL” adresine iletilmesi,
 2. Kayıtlı elektronik posta (KEP) adresi, güvenli elektronik imza, mobil imza ya da Şirketimize daha önce bildirdiğiniz ve sistemlerimizde kayıtlı bulunan elektronik posta adresini kullanmak suretiyle soft ortamda kvkk@mesanaluminyum.com.tr adresine elektronik posta ile gönderilmesi,
 3. KVK Kanunu’nda belirtilen diğer yöntemlerle başvurarak iletebilirsiniz.

Kişisel veri sahipleri adına üçüncü kişilerin başvuru talebinde bulunabilmesi için veri sahibi tarafından başvuruda bulunacak kişi adına noter kanalıyla düzenlenmiş özel vekâletname bulunmalıdır.

Başvurunuzda yer alan talep veya talepleriniz, niteliğine göre en kısa sürede ve en geç 30 (otuz) gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandırılacaktır. Ancak, işlemin Şirket için ayrıca bir maliyeti gerektirmesi hâlinde, Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenen tarifedeki ücret alınacaktır.

🍪 Web sitemizde deneyiminizi iyileştirmek için çerezler kullanılmaktadır.